Zahradnictví Franc, zahrady, rostliny

 Návrhy zahrad

Konzultace na místě - Cenový odhad a návrh - Konzultace u počítače - Osazovací plán a rozpočet

 

KONZULTACE NA MÍSTĚ 

Projekce zahradních úprav umožňuje rozvržení prostoru zahrady na základě Vašich představ a požadavků. Zakládáte-li novou zahradu nebo renovujete již stávající, vždy je potřebné pečlivé promyšlení zahrady a rozpracování návrhu by mělo pokud možno předcházet modelaci terénu a položení zpevněných ploch, zvláště v částech zahrady, které přímo nenavazují na dům. Nezávisle na tom, zda budete zahradu plánovat a realizovat svépomocí nebo ji svěříte odborníkům, je třeba dodržet jistý postup, který je předpokladem vzniku funkčního návrhu.

První schůzka je nutná přímo na zahradě. Je třeba zjistit stanovištní podmínky - klima, půdní a vláhové poměry, expozici a terén pozemku. Velmi pomůže, máte-li k dispozici půdorysnou situaci pozemku se zaměřenou stavbou (běžné měřítko 1:200), případně zakreslené zpevněné plochy. Je-li pozemek svažitý nebo jinak členitější, je potřebné výškové zaměření celé plochy, nebo alespoň zaměření několika klíčových bodů podle předpokládané náročnosti následných terénních úprav. Je potřebné zaměřit stávající zeleň, která má být zachována i v budoucím návrhu a případně další drobné stavby či doplňky zahrady. Konečně je třeba zjistit Vaše představy a přání. Zde je důležité, aby se všichni budoucí uživatelé předem domluvili a mohli tak společně ovlivnit návrh. Při tom je třeba zvážit, co si od Vaší zahrady slibujete, jak bude využívána - odpočinek, sport, společenské akce, reprezentace, pěstování ovoce či zeleniny, různé koníčky - sbírka bonsaí, skalka, sbírka kaktusů, voliéry a mnoho dalších. Následně zda potřebujete začlenit do zahrady např. terasu s pergolou, zahradní altánek, bazén, pískoviště, kotec pro psa, kompost, skleník atd. v závislosti na požadovaných funkcích zahrady. Samozřejmě je nutné přihlédnout ke zdravotnímu stavu uživatelů zahrady - alergie, astma, případná tělesná postižení atd. Posledním bodem při první konzultaci je Vaše představa o údržbě zahrady, kolik času jí můžete a chcete věnovat nebo zda bude svěřena zahradnické firmě. 

Při první nkonzultace 01ávštěvě budete seznámeni s rozsahem projekčních prací a s předpokládaným výsledkem naší spolupráce - ukázka dokončeného projektu, dokumentace a výkresy. Po první konzultaci na místě vybíráme nevratnou režijní zálohu v hodnotě 500 Kč, která se započítává do celkové cenu projektu.

Pokud se rozhodnete, že zpracování projektu v takovém rozsahu pro Vás není nutné, můžete využít odborné konzultace na místě, kdy za Vámi přijedeme na zahradu a poradíme s nejpalčivějšími problémy. Rámcově lze doporučit některé dřeviny, případně alespoň poradit při plánování koncepce zahrady. Takovou konzultaci účtujeme 450 Kč/hod.

Podobně lze využít poradenské služby v případě, že potřebujete řešit jen jednotlivé záhony a malé plochy (pod 200m2). V takovém případě zašlete rozměry záhonu, jejich orientaci sever-jih, fotky a požadavky na náš e-mail zahrady@zahrady-rostliny.cz nebo zuzana.sittova@seznam.cz . Následuje postup níže uvedený v kapitole Konzultace u počítače. Cenová sazba je stejná jako u odborné konzultace na místě, tedy 450 Kč/hod.

 

CENOVÝ ODHAD A NÁVRH

Orientační cena projekce činí 12,- až 25,-Kč za m2, přičemž se jedná o průměr vypočítaný z celkové plochy řešených pozemků, včetně zastavěných a zpevněných ploch. Přesnější odhad Vám sdělíme po první konzultaci na místě. V zimních měsících (leden a únor) nabízíme pravidelné výrazné slevy! Po základním zpracování obdržených podkladů jsme poměrně přesně schopni odhadnou celkovou cenu projektu na základě celkové plochy, terénního uspořádání apod. Pokud odhadovanou cenu schválíte, můžeme se pustit do návrhu.

Tato část je časově a vědomostně nejnáročnější. Na základě získaných podkladů je prostor rozčleněn do potřebných částí a jsou vyznačeny hlavní pohledy. Vybereme klíčová místa nejčastějšího pobytu uživatelů a místa, která budou nejvíce v centru pozornosti. V úvahu je třeba brát nejen pobyt v prostorách zahrady, ale i pohledy z oken domu, nadhledy z balkonů či teras a samozřejmě celkové pohledy při příjezdu k domu a u vstupní části. Pokud je okolní krajina příjemná a malebná, je důležité vybrat vhodné průhledy do krajiny, čímž opticky umocníme dojem prostoru v zahradě a její propojení s okolím. Naopak vybereme a označíme místa nevzhledná či jinak nežádoucí a zvýrazníme potřebu jejich zakrytí a vymazání ze zorného pole. Podobně je třeba vytvořit příjemná zákoutí poskytující patřičné soukromí v okolí teras, bazénů či krbu. Tím získáme základní představu o rozložení prostoru a hmoty zeleně.

Po rozvržení prostoru se vyčlení plocha budoucích záhonů pro osázení a následuje výběr kosterních dřevin. Když se vyberou kosterní dřeviny, pokračuje se výběrem doplňkového sortimentu a podrostových pater - nižší keře a pokryvné rostliny. Kosterní dřeviny musí být vhodné pro dané podmínky a dlouhodobě spolehlivé s minimálním rizikem úhynu. Doplňkový sortiment má pak více funkci zpestřující a lze vybrat i druhy citlivější, ale nápadné svým květem či olistěním - např. velkokvěté magnólie, rododendrony, japonské javory, dřevité pivoňky atd.

Projekt zpracováváme na počítači v sadovnickém programu, který dává velice dobrou a názornou představu o budoucím uspořádání zahrady. Je možné vidět zahradu v 3D pohledech, v jednotlivých ročních obdobích, případně rozložení světla a stínu v průběhu dne atd. V principu se návrh koncipuje na časový horizont 15-20 let, kdy většina kosterních dřevin dosahuje požadovaných "cílových"  proporcí. Zahrada se však stále mění a je potřeba ji v průběhu časového horizontu přizpůsobovat novým skutečnostem a potřebám jak lidí, tak rostlin. (animace - ukázka růstu rostlin v čase).

 

konzultace 02

KONZULTACE U POČÍTAČE

Po zpracování dodaných podkladů a informací, které získáme během první konzultace na místě, probíhají další konzultace u počítače. Během těchto konzultací Vám bude předložen návrh řešení skládající se z půdorysného návrhu a podle potřeby terénního modelu. Díky počítačovému 3D modelu se můžete po budoucí zahradě "projít" a porovnat, jak odpovídá Vaší představě. Samozřejmě projdeme i rostlinný sortiment, který bude na zahradě použitý. Každý má své oblíbené a méně oblíbené rostliny a tak je důležité vybrat ty správné, aby Vaše zahrada byla skutečně "Vaší zahradou". Pokud neovládáte příliš sortiment u nás pěstovaných rostlin, vysvětlíme Vám možné varianty a ukážeme katalogy a fotografie, abychom Váš výběr usnadnili. Samozřejmě můžete nechat výběr rostlin čistě na našem uvážení, vždy je však vhodné, abyste se do výběru alespoň trochu zapojili i Vy jako budoucí uživatelé. Podle Vašich připomínek a námětů bude návrh upraven, případně rozšířen o další variantu.

Na každé konzultaci hradíte zálohu - poměrnou část z celkové ceny projektu. Vždy se dohodneme na dalším postupu a časovém rozvržení dalších prací nebo dokončení projektu. Obr. Animace (další ukázkové animace )

 

OSAZOVACÍ PLÁN A ROZPOČET konzultace 03

Schválený návrh je rozpracován a doplněn dle připomínek do konečného projektu. Do detailu je rozpracován použitý sortiment rostlin, s přihlédnutím k Vašemu výběru. Hustota a sortiment osázení je doladěn tak, aby se žádaného efektu výsadby dosáhlo dříve (4. - 5. rok) než byl původní časový horizont 15-20 let. Doplněny jsou rostliny výplňové, které rostou rychleji a v prvních letech nahrazují cílové dřeviny. Později 10. až 15. rok po výsadbě je potřebné jejich odstranění. Podobně je možné některá volnější místa doplnit různými půdopokryvnými dřevinami či trvalkami, které samy ustupují rozrůstajícím se cílovým rostlinám a časem mizí.

Zpracovaný projekt zahrnuje osazovací plán (přesné umístění konkrétních rostlin) v měřítku 1:100, dle potřeby plán modelace terénu s vrstevnicemi většinou v měřítku 1:200, obojí ve dvou vyhotoveních a CD, na kterém najdete obrázky s náhledy Vaší budoucí zahrady, prohlížecí verzi programu a soubor s Vaší zahradou, takže si budete moci i doma procházet plán tak jako na konzultacích. Součástí CD je i dokument, kde se v kostce dočtete o základní údržbě zahrady. Při předávání projektové dokumentace pak dochází i k vyúčtování a doplacení celkové ceny.

Tuchlovice 2014 07 terasa 03b

Podle Vašeho přání bude zpracován rozpočet na rostlinný materiál nebo kompletní realizaci. Můžeme vyhotovit i více rozpočtových variant dle Vašich možností. Více viz kapitola Realizace a údržba.